Deze Etos website wordt geëxploiteerd door Etos Assen onder de Etos winkelformule onder eigen voorwaarden van de franchisenemer!  Winkelwagen ►
Etos Folder

Privacy Verklaring

Etos V.O.F Kloosterveen Rondgang 22 9408 MH Assen
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Etos Assen Kloosterveen ( V.O.F )
Rondgang 22
9408 MH Assen
Telnr.  0592-460788
info@etoskloosterveen.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Etos Assen Kloosterveen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u via de website om informatie heeft gevraagd en deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en onze diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@etoswebshop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Etos Assen Kloosterveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het versturen van uw facturen
• Het afhandelen van uw betaling  
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Etos Assen Kloosterveen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Er is op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving. Een overzicht van minimale bewaartermijnen en in welke wet deze is vastgelegd vindt u in de doe-het-zelf tool van AVG online.

Etos Assen Kloosterveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Algemene aanvragen, aanvragen offertes

1. Voor het online aanvragen van informatie bewaren wij de opgegeven gegevens zolang als nodig, maar nooit langer dan 30 dagen. Na 30 dagen worden deze gegevens verwijderd.

2. Uw zakelijke en daaraan gekoppelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor

1. Facturen Bewaartermijn: 7 jaar. Dit is een wettelijke bepaling

2. Email Bewaartermijn: door wetgeving bepaalde termijn

3. Bankgegevens bewaartermijn : Zolang de overeenkomst met Etos Assen Kloosterveen geldt

Delen van persoonsgegevens met derden

Etos Assen Kloosterveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Etos Assen Kloosterveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Etos Kloosterveen Assen en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@etoswebshop.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Etos Assen Kloosterveen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Etos Assen Kloosterveen ​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@etoswebshop.nl

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op je persoonlijke wensen en behoeften. Etos Kloosterveen gaat daarbij zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je altijd op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen. 

We hebben ons privacybeleid bijgewerkt om je informatie te geven over hoe we je gegevens gebruiken als je bestelt in de webshop.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens die Etos Kloosterveen verzamelt en verwerkt.

Op de Etos Kloosterveen website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Uitleg opbouw van dit Privacybeleid

Als je jonger bent dan 16 jaar
Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Etos Kloosterveen verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die dit privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen.

Hoe lang bewaren wij videobeelden?
Wij bewaren videobeelden die wij registreren met onze beveiligingscamera's niet langer dan 14 dagen, tenzij er goede redenen zijn om de beelden langer te bewaren (bijvoorbeeld wanneer deze van belang zijn voor een politieonderzoek). Daarna verwijderen wij deze beelden.

Product recall

Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij dit product willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast het plaatsen van persberichten op onze websites en in de landelijke dagbladen, in het belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, uiteraard indien wij over je contactgegevens uit andere hoofde beschikken. Dit hoort bij onze dienstverlening als winkel.

Terugkoppeling van de klant

Etos Kloosterveen wil graag haar diensten continu verbeteren, waarvoor we jou om terugkoppeling kunnen vragen. Met die informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites en apps beter inrichten en eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom vragen stellen naar jouw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens of na het doen van boodschappen of plaatsen van een bestelling. Je beslist zelf of en welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw ervaring, zodat ons belang om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen dan jouw recht op privacy.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken de gegevens waarvan jij zelf gekozen hebt ze met ons te delen als onderdeel van jouw terugkoppeling aan ons. Wij koppelen jouw terugkoppeling aan andere informatie die we over jou hebben, zoals over jouw boodschappen of bestelling, het apparaat waarmee je bestelde, en het tijdstip van bestelling, om onderzoek te doen hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor je hebben kunnen wij nog op een later tijdstip contact met je opnemen om te reageren op je terugkoppeling. Wanneer je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een winkel van een franchisenemer, geven wij je contactgegevens aan die franchisenemer door.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren jouw terugkoppeling voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor onbepaalde tijd.

Bestellen via Etos Kloosterveen.nl

Bestellen in de webshop van Etos Kloosterveen is mogelijk via onze website. Als je online een bestelling wilt plaatsen, kun je ervoor kiezen om in te loggen in je account of te bestellen als gast. Afhankelijk van welke keuze je maakt, lees je in onderstaande paragrafen hoe we je gegevens gebruiken:

Bestellen als gast (zonder inlog)

Bestellen met je Etos Kloosterveen account

Aanmaken van een account

Je kunt in de Webshop van Etos Kloosterveen snel en eenvoudig bestellingen plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij Etos Kloosterveen. Het plaatsen van een bestelling kan als gast. Het aanmaken van een account is dan niet nodig.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Om jouw bestelling als gast te kunnen bevestigen en met je te kunnen communiceren over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van je bestelling), gebruiken wij je e-mailadres en je telefoonnummer. Als je medicijnen bestelt, vragen we je ook om bevestiging dat je minimaal 16 jaar oud bent (om te kunnen controleren of je oud genoeg bent om medicijnen te bestellen).

Om je bestelling te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en (verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en jouw naam en adresgegevens.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 31 dagen, waarna deze onomkeerbaar worden versleuteld. Wij hebben je aankoopgegevens gedurende deze periode nodig om je bestelling af te leveren, vragen te beantwoorden, en eventuele retourzendingen te kunnen verwerken.

Bestellen met je Etos Kloosterveen account

Als je ervoor kiest om voorafgaand of tijdens het bestellen in te inloggen in je Etos account, dan hoef je de gegevens die je eerder tijdens het aanmaken van die account met ons gedeeld hebt (zoals bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, e-mail adres, telefoonnummer en bezorgadres) niet opnieuw in te vullen. Ook zal de bestelling dan toegevoegd worden aan je aankoopgeschiedenis, zodat je deze bestelling en de status ervan altijd terug kunt zien.

Aanmaken van een account

Om online bestellen voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, kun je een Etos Kloosterveen account aanmaken. Tijdens het bestellen hoef je de dan je gegevens (zoals voornaam, achternaam, e-mailadres, etc.) niet steeds opnieuw in te vullen. Daarnaast kun je dan je aankoopgeschiedenis tot 27 maanden terug bekijken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor het aanmaken van een Etos Kloosterveen account verwerken wij in ieder geval je voornaam, achternaam en e-mailadres. Je kunt zelf bepalen of je ook je telefoonnummer en adresgegevens in je account wilt opslaan. Als je hiervoor kiest dan verwerken we die gegevens ook. 

Wij verwerken je gegevens om onze nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven via de in de nieuwsbrieven aangegeven wijze.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven verwerken wij je inschrijving op de nieuwsbrieven en het door jou opgegeven e-mailadres.

Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je inschrijving en je e-mailadres in principe voor onbepaalde tijd totdat je aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Na je afmelding voor deze nieuwsbrieven verwijderen we deze gegevens.

Over assortiment waarvoor dit wettelijk niet is toegestaan (bijv. geneesmiddelen) worden geen kortingen of aanbiedingen gegeven.

Hoe beveiligen wij je gegevens?

Etos Kloosterveen gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor informatiebeveiliging.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 23 januari 2020.

https://www.etoskloosterveen.nl

 

       
Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren.
Klik op akkoord om door te gaan.
Lees meer.