Deze Etos website wordt geëxploiteerd door Etos Assen Kloosterveen onder de Etos winkelformule onder eigen voorwaarden van de franchisenemer!  Winkelwagen 
Etos Folder

Privacyverklaring

Privacyverklaring.
Smit v.o.f. handelend onder de naam Etos Assen Kloosterveen is verantwoordelijk voor
de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Smit v.o.f. handelend onder de naam Etos Assen Kloosterveen
Rondgang 22
9408 MH Assen
T:  0592-460788
E: info@etoskloosterveen.nl  


AVG en verwerkingsverantwoordelijkheid.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing indien
persoonsgegevens worden verwerkt. Onder “verwerken” wordt onder andere verstaan
het verzamelen, vastleggen, opslaan, gebruiken, raadplegen etc. van uw
persoonsgegevens. Volgens de AVG gelden wij als verwerkingsverantwoordelijke
Verwerking van uw persoonsgegevens
Etos Assen Kloosterveen verwerkt uw persoonsgegevens omdat u producten bestelt via
onze website www,etosdrogistonlineassen.nl of omdat u via deze website informatie
heeft gevraagd. Hiervoor verstrekt u aan ons zelf uw persoonsgegevens
De persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer


Persoonsgegevens van minderjarigen
Wij vragen niet naar de geboortedatum van onze klanten en kunnen dus niet controleren
of de klant of bezoeker minderjarig is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat bovenstaande persoons
gegevens van hun kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u als
ouder of voogd bezwaar heeft tegen de verwerking van bovenstaande persoongegevens
van uw minderjarige kind neem dan contact met ons op via info@etoskloosterveen.nl.
 Indien nodig kunnen deze gegevens dan verwijderd worden We hanteren een
leeftijdsgrens van 16 jaar voor het bestellen van (zelfzorg)medicijnen.


Doelen en grondslagen
Voor de verwerking van persoonsgegevens moet een doel(en) en grondslag(en) worden
vastgesteld.


Doelen
Etos Assen Kloosterveen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Het versturen van een factuur

• Het verzenden van een bestelling
• Het afhandelen van betalingen
• Bellen of mailen in verband indien dat noodzakelijk is voor de correcte uitvoering van
    de bestelling
• Het versturen van informatie omtrent de bestelling
• Het versturen van digitale of papieren nieuwsbrieven indien daarvoor uitdrukkelijk
   toestemming is verleend
• Incidenteel verzenden van een digitale enquête om met uw antwoorden onze
   dienstverlening te verbeteren.
• Voorover noodzakelijk om te voldoen aan een door de overheid opgelegd wettelijke
   verplichting


Grondslagen
• Als een klant bij ons besteld, vult hij of zij zelf de gevraagde persoonsgegevens in
waarmee hij geacht wordt toestemming te geven voor verwerking daarvan ten
behoeve van het doel
• De verwerking is noodzakelijk voor de correcte uitvoering van de overeenkomsten die
gesloten bij aankopen
• De verwerking kan noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Bewaren van persoonsgegevens
De AVG kent geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Organisaties
bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens bewaren. Hierbij kijken zij naar hoe lang de
gegevens nodig zijn voor het doel waarvoor deze zijn verzameld of worden gebruikt. Wel
zijn er concrete bewaartermijnen in andere wetten waar organisaties zich aan moeten
houden. Bijvoorbeeld op grond van belastingwetgeving.
Etos Assen Kloosterveen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van
persoonsgegevens:
1. Voor het online aanvragen van informatie bewaren wij de opgegeven gegevens zolang
als nodig, maar nooit langer dan 30 dagen. Na 30 dagen worden deze gegevens
verwijderd.
2. Uw zakelijke en daaraan gekoppelde persoonsgegevens worden niet langer bewaard
dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verwerkt.
Wij hanteren voor facturen in verband met de belastingwetgeing een bewaartermijn van
minimaal 7 jaar.


Delen van persoonsgegevens met derden
Etos Assen Kloosterveen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor
de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Zo verstrekken we vanzelfsprekend uw naam en adresgegevens aan de
onderneming die uw bestelling bezorgt.

Cookies
Etos Assen Kloosterveen gebruikt alleen technische en functionele cookies. Analytische
cookies worden gebruikt voorzover ze geen inbreuk maken op uw privacy hetgeen
betekent dat de gevens die worden verwerkt niet naar een persoon zijn te herleiden.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt
opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn
noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door
Etos Assen Kloosterveen en heeft u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u
beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie
of persoon, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, of overdracht van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@etoskloosterveen.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een
kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw
pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming
van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Klachten over privacy
Etos Assen Kloosterveen wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in
te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.


Beveiliging van uw persoonsgegevens
Etos Assen Kloosterveen ​ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan
contact op met onze klantenservice of via info@etoskloosterveen.nl  
Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat onze dienstverlening transparant,
persoonlijk en betrouwbaar is. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om
onze dienstverlening waar nodig te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen
op je persoonlijke wensen en behoeften. Etos Assen Kloosterveen gaat daarbij
zorgvuldig om met je gegevens en zorgt ervoor dat elke verwerking van je gegevens
voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving.


Wijziging privacybeleid
Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe
aanleiding geven. 

Waarop is deze privacyverklaring van toepassing?
Deze verklaring is van toepassing op alle gegevens die Etos Assen
Kloosterveen verwerkt.
Op onze website tref je een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze
websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijk voor verwerking van je
persoonsgegevens via deze websites. Dit privacybeleid is dus niet van toepassing op
verstrekken van persoonsgegevens op deze websites.

Minderjarigen
Als je jonger bent dan 18 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Etos Assen
Kloosterveen verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger
die dit privacybeleid heeft gelezen en je Heeft gegeven persoonsgegevens aan ons te
verstrekken. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je
nog geen toestemming hebt gekregen.
We hanteren een leeftijdsgrens van 16 jaar voor het bestellen van (zelfzorg)medicijnen.


Product recall
Wanneer er onverhoopt iets mis is met een product dat wij hebben verkocht en wij of de
fabrikant dit product vervolgens willen terugroepen (product recall), dan kunnen wij naast
het plaatsen van persberichten op onze website(s) en/of in (landelijke) dagbladen, in het
belang van je welzijn ook rechtstreeks contact met je opnemen, indien wij over je
contactgegevens beschikken. Dit hoort bij onze dienstverlening als winkel.
Mening van de klant is belangrijkEtos Assen Kloosterveen wil graag haar diensten
continu verbeteren, waarvoor we jou om terugkoppeling kunnen vragen. Met die
informatie kunnen we bijvoorbeeld onze winkels, websites en apps beter inrichten en
eventuele aanpassingen of reparaties doorvoeren. Van tijd tot tijd kunnen we daarom
vragen stellen naar jouw ervaring bij het gebruik van onze diensten, bijvoorbeeld tijdens
of na het doen van boodschappen of plaatsen van een bestelling. Je beslist zelf of en
welke informatie je daarbij aan ons wenst te geven over jouw ervaring, zodat ons belang
om informatie te verzamelen om onze diensten te verbeteren niet zwaarder gaat wegen
dan jouw recht op privacy.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken de gegevens waarvan jij zelf gekozen hebt ze met ons te delen als
onderdeel van jouw terugkoppeling aan ons. Wij koppelen jouw terugkoppeling aan
andere informatie die we over jou hebben, zoals over jouw boodschappen of bestelling,
het apparaat waarmee je bestelde, en het tijdstip van bestelling, om onderzoek te doen
hoe wij de diensten kunnen verbeteren. Als we nog aanvullende informatie voor je
hebben kunnen wij nog op een later tijdstip contact met je opnemen om te reageren op je
terugkoppeling. Wanneer je jouw contactgegevens opgeeft bij je terugkoppeling over een
winkel van een franchisenemer, geven wij je contactgegevens aan die franchisenemer
door.
Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?

We bewaren jouw terugkoppeling voor de duur van het onderzoek, maar maximaal drie
maanden. Op anonieme basis en geaggregeerd bewaren we de antwoorden voor
onbepaalde tijd.


Bestellen via www.Etosdrogistonlineassen.nl
Bestellen in de webshop van Etos Assen Kloosterveen is mogelijk via onze website,
www.etosdroginstonlineassen.nl. Als je online een bestelling plaatst, kun je ervoor
kiezen om in te loggen in je account of te bestellen als gast. Afhankelijk van welke keuze
je maakt, lees je in onderstaande paragrafen hoe we je gegevens gebruiken:
Bestellen als gast (zonder inlog)
Je kunt in de Webshop van Etos Assen Kloosterveen snel en eenvoudig bestellingen
plaatsen en laten thuisbezorgen of ophalen bij Etos Assen Kloosterveen. Het plaatsen
van een bestelling kan als gast. Het aanmaken van een account is dan niet nodig.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Om jouw bestelling als gast te kunnen bevestigen en met je te kunnen communiceren
over je bestelling (zoals het tijdstip van aflevering en de inhoud van je bestelling),
gebruiken wij je e-mailadres en je telefoonnummer. Als je medicijnen bestelt, vragen we
je ook om bevestiging dat je minimaal 16 jaar oud bent (om te kunnen controleren of je
oud genoeg bent om medicijnen te bestellen).
Om je bestelling te kunnen afleveren, verwerken wij de volgende gegevens: de
geplaatste bestelling en de instructies die je aan ons geeft voor aflevering, betaling en
(verzilverde) kortingscodes, ontvangen korting, en jouw naam en adresgegevens.
Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je online aankoopgegevens niet langer dan 60 dagen, waarna deze
onomkeerbaar worden versleuteld. Wij hebben je aankoopgegevens gedurende deze
periode nodig om je bestelling af te leveren, vragen te beantwoorden, en eventuele
retourzendingen te kunnen verwerken.


Bestellen met je Etos Assen Kloosterveen account
Als je ervoor kiest om voorafgaand of tijdens het bestellen in te inloggen in je Etos
account, dan hoef je de gegevens die je eerder tijdens het aanmaken van dit account
met ons gedeeld hebt (zoals bijvoorbeeld je voornaam, achternaam, e-mail adres,
telefoonnummer en bezorgadres) niet opnieuw in te vullen. Ook wordt de bestelling dan
toegevoegd aan je aankoopgeschiedenis, zodat je deze bestelling en de status ervan
altijd terug kunt zien.


Aanmaken van een account
Om online bestellen voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken, kun je een account
aanmaken. Tijdens het bestellen hoef je de dan je gegevens (zoals voornaam,

achternaam, e-mailadres, etc.) niet steeds opnieuw in te vullen. Daarnaast kun je dan je
aankoopgeschiedenis tot 27 maanden terug bekijken.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het aanmaken van een Etos Assen Kloosterveen account verwerken wij in ieder
geval je voornaam, achternaam en e-mailadres. Je kunt zelf bepalen of je ook je
telefoonnummer en adresgegevens in je account wilt opslaan. Als je hiervoor kiest dan
verwerken we die gegevens ook. 


Nieuwsbrieven
Wij verwerken je gegevens om onze nieuwsbrieven te versturen. Indien je deze
nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen dan kun je je uitschrijven op de in de
nieuwsbrieven aangegeven wijze.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?
Voor het versturen van onze nieuwsbrieven verwerken wij je inschrijving op de
nieuwsbrieven en het door jou opgegeven e-mailadres.
Hoe lang bewaren wij je gegevens hiervoor?
Wij bewaren je inschrijving en je e-mailadres in principe voor onbepaalde tijd totdat je
aangeeft dat je onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen. Na je afmelding voor deze
nieuwsbrieven verwijderen we deze gegevens.


Gegevensbeveiliging
|Etos Assen Kloosterveen gaat uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Wij
hebben verschillende technische en organisatorische maatregelen genomen om je
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Zo beveiligen wij
onze systemen en applicaties volgens de geldende standaarden voor
informatiebeveiliging.
Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 14 september 2022

https://www.etosdrogistonlineassen.nl/

 

 

       
Wij gebruiken cookies om de website goed te laten functioneren.
Klik op akkoord om door te gaan.
Lees meer.